28.5.1 Należności z tytułu dostaw i usług. Pozostałe pożyczki i należności finansowe

28.5.1 Należności z tytułu dostaw i usług. Pozostałe pożyczki i należności finansowe

Należności z tytułu dostaw i usług mają zazwyczaj 2-3 tygodniowe terminy płatności. W 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE oczekiwała średnio na spłatę należności 34 dni (wskaźnik szybkości obrotu należności w głównych spółkach w Grupie Kapitałowej PGE wahał się w przedziale od 6 do 57 dni). Należności z tytułu dostaw i usług dotyczą głównie należności z tytułu sprzedanej energii, usług dystrybucji i usług dodatkowych. Poprzez bieżącą kontrolę należności z tytułu dostaw i usług zdaniem kierownictwa nie istnieje dodatkowe istotne ryzyko braku spłaty należności, ponad poziom określony odpisem aktualizującym.

Grupa Kapitałowa PGE ogranicza i kontroluje ryzyko kredytowe związane z transakcjami handlowymi. W przypadku transakcji handlowych, które ze względu na wysoką wartość mogą generować znaczące straty w wyniku niewywiązania się kontrahenta z umowy, przed zawarciem transakcji przeprowadzana jest ocena kontrahenta uwzględniająca analizę finansową, historię kredytową kontrahenta i inne czynniki. Na podstawie oceny Grupa Kapitałowa PGE nadaje wewnętrzny rating lub korzysta z ratingu nadanego przez niezależną renomowaną agencję. Na podstawie ratingu wyznaczany jest limit dla kontrahenta. Zawieranie kontraktów, które powodowałyby wzrost ekspozycji powyżej limitów, co do zasady wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem kredytowym. Poziom wykorzystania limitów jest regularnie monitorowany, a w przypadku pojawienia się istotnych przekroczeń, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem kontrahenta zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do ich zlikwidowania. Grupa Kapitałowa PGE na bieżąco monitoruje płatność należności oraz stosuje wczesną windykację, przy uwzględnieniu terminów wynikających z prawa energetycznego i wysokiego poziomu spłaty należności o krótkim terminie przeterminowania. Współpracuje także z wywiadowniami gospodarczymi i firmami windykacyjnymi.

W ujęciu geograficznym ryzyko kredytowe dotyczące należności z tytułu dostaw i usług prezentuje poniższa tabela:

w milionach złotych 31 grudnia 2015 roku 31 grudnia 2014 roku
dane przekształcone
  Saldo należności Udział % Saldo należności Udział %
Polska 2.520 99% 2.276 95%
Niemcy - - 40 2%
Pozostałe 28 1% 45 3%
RAZEM 2.548 100% 2.361 100%

DOWNLOAD XLS

 

Wiekowanie należności i odpisy aktualizujące

Na dzień 31 grudnia 2015 roku część aktywów finansowych była objęta odpisami aktualizującymi. Zmiana stanu odpisów aktualizujących dla tych klas instrumentów finansowych została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku&
w milionach złotych
Należności z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe należności finansowe Obligacje
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia (243) (163) (415)
Wykorzystanie odpisów 33 - 29
Rozwiązanie odpisów 7 15 -
Utworzenie odpisów (16) (33) -
Pozostałe zmiany 7 - -
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia (212) (181) (386)
       
Wartość pozycji przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 2.760 1.523 386
Wartość pozycji netto (wartość księgowa) 2.548 1.342 -

Większość odpisów aktualizujących należności handlowe dotyczy segmentu obrotu i dystrybucji. Łączna kwota odpisów aktualizujących należności handlowe tych spółek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 171 mln PLN (w 2014 roku 193 mln PLN). Grupa nie posiada istotnych pozycji należności, które na dzień sprawozdawczy były znacznie przeterminowane lecz nie objęte odpisem aktualizującym.

Rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
w milionach złotych
Należności z tytułu
dostaw i usług
(dane przekształcone)
Pozostałe należności finansowe Obligacje
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia (270) (141) (29)
Wykorzystanie odpisów 32 8 -
Rozwiązanie odpisów 15 11 -
Utworzenie odpisów (23) (40) (386)
Pozostałe zmiany 3 3 -
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia (243) (159) (415)
       
Wartość pozycji przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 2.604 1.438 415
Wartość pozycji netto (wartość księgowa) 2.361 1.279 -

DOWNLOAD XLS

 

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość obligacji wykazane w powyższej tabeli, w okresie porównywalnym dotyczy długu wyemitowanego przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. Spółka ta wykazuje ujemne wyniki finansowe oraz ujemny kapitał własny, dodatkowo z powodu długu zaciągniętego w EUR jest istotnie narażona na zmiany kursu walutowego. Dodatkowo w Autostrada Wielkopolska S.A. trwa proces restrukturyzacji zadłużenia a także niezakończony spór ze Skarbem Państwa odnośnie opłat za przejazd autostradą oraz postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie niedozwolonej pomocy publicznej. Obligacje objęte przez PGE S.A. są niezabezpieczone i podporządkowane w stosunku do pozostałych instrumentów dłużnych spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Utrzymanie wysokiego kursu EUR względem PLN, opóźnienie w restrukturyzacji zadłużenia oraz ewentualna przegrana w sporze ze Skarbem Państwa powoduje, iż zdaniem PGE S.A. istnieje ryzyko utraty wartości przez te aktywa.

Poniżej przedstawiono analizę wiekową należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych pożyczek i należności, uwzględniającą odpisy z tytułu utraty wartości

w milionach złotych 31 grudnia 2015 roku 31 grudnia 2014 roku
(dane przekształcone)
  Brutto Odpisy aktualizujące Wartość
księgowa netto
Brutto Odpisy aktualizujące Wartość
księgowa netto
Należności nieprzeterminowane 4.096 (447) 3.649 3.782 (456) 3.326
Przeterminowane 30 dni 196 (3) 193 246 (3) 243
Przeterminowane 30-90 dni 41 (2) 39 76 (18) 58
Przeterminowane 90-180 dni 15 (8) 7 16 (8) 8
Przeterminowane 180-360 dni 34 (32) 2 26 (23) 3
Przeterminowane 360 dni 287 (287) - 311 (309) 2
Należności przeterminowane, razem 573 (332) 241 675 (361) 314
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  należności finansowe 4.669 (779) 3.890 4.457 (817) 3.640

DOWNLOAD XLS

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku powyżej 82% salda przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych pożyczek i należności, które nie zostały objęte odpisami aktualizującymi, dotyczą sprzedaży energii do odbiorców końcowych.