28.3 Ryzyko walutowe

28.3 Ryzyko walutowe

W spółkach Grupy Kapitałowej PGE można zidentyfikować ekspozycję na ryzyko walutowe transakcyjne i translacyjne. Poniżej przedstawione zostały główne elementy stanowiące źródła ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy:

  • wydatki inwestycyjne denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • zadłużenie denominowane w walutach obcych;
  • sprzedaż energii elektrycznej w eksporcie denominowana w walutach obcych;
  • opłaty denominowane/ indeksowane do kursów walut obcych z tytułu zakupu mocy przesyłowych;
  • transakcje zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz gazu denominowane/ indeksowane do kursów walut obcych;
  • wydatki związane z bieżącą eksploatacją środków produkcji denominowane/ indeksowane do kursów walut obcych;
  • aktywa finansowe o charakterze lokacyjnym denominowane w walutach obcych.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o walutę wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko. Tym samym w Grupie Kapitałowej PGE nie jest dozwolone, w zakresie transakcji pochodnych opartych o walutę, zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które zwiększają ekspozycję na ryzyko walutowe w porównaniu z ich poziomem wynikającym ze zidentyfikowanych źródeł ekspozycji i mają na celu uzyskanie dodatkowych zysków ze zmiany poziomu czynników ryzyka.

Poniższe tabele prezentują ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe w podziale na szczególne klasy instrumentów finansowych:.

w milionach złotych  Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015
EUR USD CHF
waluta PLN waluta PLN waluta PLN
AKTYWA FINANSOWE              
Należności z tytułu dostaw i usług 2.548 36 151 - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.104 67 280 - - - -
Instrumenty pochodne, w tym: 50 694 2.958 - - - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 7 (35) (149) - - - -
Instrumenty zabezpieczające  CCIRS 43 729 3.107 - - - -
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE              
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.673) (140) (597) (35) (137) (6) (26)
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne (3.734) (642) (2.734) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu , w tym: (3.979) (50) (213) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1.119) (42) (178) - - - -
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych (1.633) (8) (35) - - - -
Instrumenty pochodne, w tym: (89) (9) (37) (3) (12) - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (89) (9) (37) (3) (12) - -
POZYCJA WALUTOWA NETTO   (44) (192) (38) (149) (6) (26)

Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

w milionach złotych Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN  POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014
EUR USD CHF
dane przekształcone waluta PLN waluta PLN waluta PLN
AKTYWA FINANSOWE              
Należności z tytułu dostaw i usług 2.361 6 26 - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.196 152 648 - - - -
Instrumenty pochodne, w tym: 15 622 2.652 - - - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 11 69 294        
Instrumenty zabezpieczające  CCIRS 4 553 2.358        
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE         - - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.312) (147) (626) (48) (169) (17) (62)
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne (3.731) (641) (2.731) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (3.148) (12) (52) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1.194) (10) (42) - - - -
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych (1.095) (2) (10) - - - -
Instrumenty pochodne, w tym: (121) 173 737 (5) (18) - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (109) (14) (59) (5) (18) - -
Instrumenty zabezpieczające CCIRS (12) 187 796        
POZYCJA WALUTOWA NETTO   153 654 (53) (187) (17) (62)

Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie.

DOWNLOAD XLS