28.1 Ryzyko płynności

28.1 Ryzyko płynności

Głównym zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej PGE jest planowanie i cykliczne raportowanie płynności PGE S.A. oraz spółek zależnych. Grupa Kapitałowa PGE monitoruje ryzyko utraty płynności przy pomocy prognoz przepływów pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Celem Grupy Kapitałowej PGE jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania takich jak: kredyty w rachunku bieżącym i inwestycyjne, obligacje krajowe i euroobligacje. Ponadto jednostka dominująca prowadzi bieżący monitoring realizacji kowenantów ujętych w umowach o finansowanie oraz ich prognozę w kolejnych okresach.

Czynności te pozwalają na określenie zdolności Grupy Kapitałowej PGE do zadłużania się i zapewniają zdolność do regulowania zobowiązań w długim horyzoncie czasowym. Mają również wpływ na określenie jej możliwości inwestycyjnych.

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym co do zasady umowy finansowania zewnętrznego zawierane są przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie Kapitałowej PGE korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego takich jak: pożyczki, obligacje czy umowy konsolidacji rachunków bankowych oraz umowy zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pooling rzeczywisty).

Tabela poniżej przedstawia wymagalność zobowiązań finansowych Grupy na dni sprawozdawcze według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

STAN NA 31 GRUDNIA 2015
w milionach złotych
Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 1.673 1.847 36 194 877 740
Wyemitowane obligacje 3.734 4.166 - 77 3.342 747
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.979 3.979 2.780 1.165 34 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
i umów dzierżawy z opcją zakupu
2 2 - 1 1 -
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 89 92 1 57 34 -
RAZEM 9.477 10.086 2.817 1.494 4.288 1.487

 

STAN NA 31 GRUDNIA 2014
w milionach złotych
Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 1.312 1.381 151 167 713 350
Wyemitowane obligacje 3.731 4.254 - 80 3.392 782
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.148 3.148 2.329 803 15 1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
i umów dzierżawy z opcją zakupu
2 2 1 - 1 -
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 109 116 1 37 78 -
Instrumenty zabezpieczające 12 (28) 5 55 (21) (67)
RAZEM 8.314 8.873 2.487 1.142 4.178 1.066

DOWNLOAD XLS