28.2 Ryzyko stopy procentowej

28.2 Ryzyko stopy procentowej

Spółki Grupy Kapitałowej PGE są narażone na ryzyko stopy procentowej na skutek finansowania swojej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej poprzez pozyskiwanie zadłużenia oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej lub poprzez inwestycje w aktywa finansowe oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Z drugiej strony finansowanie działalności poprzez pozyskiwanie zadłużenia według stałej stopy procentowej wiąże się z ryzykiem utraconych korzyści w przypadku spadku stóp procentowych.

Narażenie Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy inwestycji w instrumenty dłużne, zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów oraz zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych typu swap, wynikające ze zmian stóp procentowych.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu emisji obligacji na kwotę 1 mld PLN (Program dotyczy emisji na kwotę 5 mld PLN, z czego wyemitowano obligacje na kwotę 1 mld PLN) są obligacjami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających IRS. Obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji Euroobligacji Średnioterminowych są obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w EUR. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających CCIRS. Programy emisji obligacji są opisane w nocie 27.1.4, zaś instrumenty zabezpieczające są opisane w nocie 27.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o stopę procentową wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko. Tym samym w Grupie Kapitałowej PGE nie jest dozwolone, w zakresie transakcji pochodnych opartych o stopę procentową, zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które zwiększają ekspozycję na ryzyko stopy procentowej w porównaniu z ich poziomem wynikającym ze zidentyfikowanych źródeł ekspozycji spółek i mają na celu uzyskanie dodatkowych zysków ze zmiany poziomu czynników ryzyka.

Poniższa tabela prezentuje ekspozycję Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko stopy procentowej oraz koncentrację tego ryzyka w podziale na waluty:

w milionach złotych Rodzaj oprocentowania Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Instrumenty pochodne – aktywa, narażone na ryzyko stopy procentowej PLN  Stałe - -
 Zmienne - -
Inne waluty  Stałe - -
 Zmienne 50 15
Lokaty i środki pieniężne PLN  Stałe 2.948 5.661
 Zmienne - -
Inne waluty  Stałe 281 648
 Zmienne - -
Instrumenty pochodne – zobowiązania, narażone na ryzyko stopy procentowej PLN  Stałe - -
 Zmienne (43) (54)
Inne waluty  Stałe - -
 Zmienne (46) (67)
Kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje, leasing PLN  Stałe (156) (106)
 Zmienne (1.759) (1.351)
Inne waluty  Stałe (2.734) (2.731)
 Zmienne (760) (857)
Ekspozycja netto PLN  Stałe 2.792 5.555
 Zmienne (1.802) (1.405)
Inne waluty  Stałe (2.453) (2.083)
 Zmienne (756) (909)

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach krótszych niż rok. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów