27.4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

27.4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Poniżej przedstawiono łączny wpływ poszczególnych kategorii instrumentów finansowych na przychody i koszty finansowe.

w milionach złotych

Rok zakończony
31 grudnia 2015
Środki pieniężne Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej Instrumenty pochodne zabezpieczające Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki i  należności Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu RAZEM
Dywidendy - - - 1 - - 1
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek 74 (24) (62) - 26 (34) (20)
Różnice kursowe - - (1) - (2) (27) (30)
Rozwiązanie odpisów aktualizujących - 32 - - 1 - 33
Utworzenie odpisów aktualizujących - - - - (5) - (5)
Zysk ze zbycia inwestycji -     15 - - 15
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 74 8 (63) 16 20 (61) (6)

 

w milionach złotych

Rok zakończony
31 grudnia 2014
Środki pieniężne Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej Instrumenty pochodne zabezpieczające Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki i należności Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu RAZEM
Dywidendy - - - 3 - - 3
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek 132 (14) (32) - 80 (66) 100
Różnice kursowe 22 - 75 - 4 (119) (18)
Rozwiązanie odpisów aktualizujących - 27 - - 3 - 30
Utworzenie odpisów aktualizujących - (55) (1) (1) (389) - (446)
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 154 (42) 42 2 (302) (185) (331)

DOWNLOAD XLS