27.3 Hierarchia wartości godziwej

27.3 Hierarchia wartości godziwej

Zapasy

Grupa posiada uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, z których część jest nabyta w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych. Ta część uprawnień do emisji jest ujmowana w pozycji zapasów w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, rozchód wycenia się wg szczegółowej identyfikacji. Wartość godziwa ustalana jest na podstawie notowań rynkowych (Poziom 1).

Instrumenty pochodne

Grupa wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe stóp procentowych dla walut i towarów pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.

W kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik Grupa wykazuje instrumenty finansowe związane z handlem prawami do emisji gazów cieplarnianych – forward walutowy i towarowy, transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w USD na stałą stopę w USD oraz transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w PLN na stałą stopę w PLN (Poziom 2).

Dodatkowo Grupa prezentuje instrument pochodny zabezpieczający kurs walutowy oraz stopę procentową CCIRS (Poziom 2).

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 98 - 409 -
Zapasy 98 - 409 -
Forward towarowy - - - -
Forward walutowy - 7 - 11
Wycena transakcji CCIRS - 43 - 4
Aktywa finansowe - 50 - 15
Forward walutowy - 1 - -
Forward towarowy - 33 - 37
Wycena transakcji CCIRS - - - 12
Wycena transakcji IRS - 55 - 72
Zobowiązania finansowe - 89 - 121

DOWNLOAD XLS

 

Zapasy zostały opisane w nocie 15 niniejszego sprawozdania finansowego, natomiast instrumenty pochodne zostały zaprezentowane w nocie 27.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym i drugim poziomem hierarchii wartości godziwej.

Poniżej przedstawiono warunki poszczególnych instrumentów pochodnych.

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014 Zapadalność
 dane przekształcone Wartość w sprawozdaniu finansowym w PLN Nominał instrumentuw walucie oryginalnej Wartośćw sprawozdaniu finansowym w PLN Nominał instrumentuw walucie oryginalnej
Forward walutowy - EUR 7 66 11 113 do kwietnia 2017
CCIRS - EUR na PLN 43 514 4 514 do czerwca 2019
    144 - - do lipca 2029
Aktywa finansowe 50   15    
Forward walutowy - EUR (1) 6 - 5 do stycznia 2017
Forward towarowy sprzedaż - EUA - EUR (33) 25 (37) 135 do grudnia 2017
Forward towarowy zakup - EUA - EUR 10   40 do grudnia 2017
CCIRS - EUR na PLN - - (12) 144 do lipca 2029
IRS - stopa % PLN (43) 1.000 (54) 1.000 do czerwca 2018
IRS - rate % USD (12) - (18) 2 to June 2015
    3 6 do sierpnia 2016
    32 40 do maja 2019
IRS - stopa % USD (89)   (121)    

DOWNLOAD XLS