27.1.5 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe

27.1.5 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe.

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.119 - 1.194
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 25 1.608 2 1.095
Otrzymane kaucje i wadia - 81 12 60
Zobowiązania z tytułu KDT - 1.131 - 767
Ubezpieczenia - - - 6
Inne 9 6 2 10
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 34 3.945 16 3.132

DOWNLOAD XLS