27.1.4 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

27.1.4 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki 1.459 214 1.008 304
Wyemitowane obligacje 3.658 76 3.679 52
Leasing 1 1 1 1
RAZEM KREDYTY BANKOWE, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 5.118 291 4.688 357

DOWNLOAD XLS

 

Pozycja walutowa i oprocentowanie

Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku

w milionach złotych

Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
PLN Zmienna 1.759 1.759 I 2016 - XII 2027; obligacje - program bezterminowy, data zapadalności wyemitowanej transzy czerwiec 2018 roku
Stała 156 156 X 2016 - IX 2020
RAZEM PLN   1.915 1.915  
EUR Zmienna 140 597 VI 2024
Stała 642 2.734 VI 2019 – VIII 2029
RAZEM EUR   782 3.331  
USD Zmienna 35 137 VIII 2016- V 2019
RAZEM USD   35 137  
CHF Zmienna 6 26 XII 2016
RAZEM CHF   6 26  
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE   5.409  

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku

w milionach złotych


Waluta
Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
PLN Zmienna 1.351 1.351 III 2015 - IX 2024, obligacje
Program bezterminowy, data zapadalności wyemitowanej
transzy 27 czerwca 2018 roku
Stała 106 106 III 2015 – IX 2020
RAZEM PLN   1.457 1.457  
EUR Zmienna 147 626 VI 2024
Stała 641 2.731    VI 2019 - VIII 2029
RAZEM EUR   788 3.357  
USD Zmienna 48 169 VI 2015 – V 2019
RAZEM USD   48 169  
CHF Zmienna 17 62 XII 2016
RAZEM CHF   17 62  
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE     5.045  

DOWNLOAD XLS

 

Zapadalność kredytów, pożyczek i obligacji

 

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Do 1 roku 291 357
Od 1 do 2 lat 288 227
Od 2 do 3 lat 1.225 213
Od 3 do 4 lat 2.262 1.222
Od 4 do 5 lat 202 2.181
Powyżej 5 lat 1.141 845
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 5.409 5.045

DOWNLOAD XLS

 

Poniżej zaprezentowano zmianę stanu zadłużenia odsetkowego w latach zakończonych dnia 31 grudnia 2015 oraz 2014 roku:

w milionach złotych Rok zakończony 31 grudnia2015 Rok zakończony 31 grudnia 2014
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 5.045 2.522
ZMIANA STANU KREDYTÓW W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH (135) (247)
ZMIANA STANU kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu
(bez kredytów w  rachunku bieżącym)
499 2.770
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek, leasingu/ emisje obligacji 648 2.774
Spłata kredytów, pożyczek, leasingu / wykup obligacji (176) (144)
Naliczenie odsetek 99 88
Spłata odsetek (95) (48)
Różnice kursowe 23 100
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 5.409 5.045

DOWNLOAD XLS

 

Kredyty i pożyczki

W ramach zaprezentowanych wyżej kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE wykazuje między innymi:

  • kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Nordyckim Banku Inwestycyjnym w celu sfinansowania budowy bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów – o wartości 597 mln PLN;
  • kredyty inwestycyjne zaciągnięte przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Nordyckim Banku Inwestycyjnym i UBS Investment Bank AG w celu sfinansowania modernizacji bloków energetycznych numer 1-6 w Elektrowni Turów – o łącznej wartości 162 mln PLN;
  • kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez PGE S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.000 mln PLN z datą zapadalności umowy przypadającą na 31 grudnia 2027 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka wykorzystała 500 mln PLN dostępnego kredytu.

Dodatkowo w bieżącym okresie jednostka dominująca zawarła następujące umowy kredytowe:

  • 7 września 2015 roku PGE S.A. zawarła długoterminową umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. Umowa obejmuje udzielenie przez banki kredytu w dwóch częściach tj. kredytu terminowego do kwoty 3.630 mln PLN i kredytu odnawialnego do kwoty 1.870 mln PLN. Ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego przypada na 30 kwietnia 2019 roku a ostateczny dzień spłaty kredytu terminowego na 30 września 2023 roku.
  • 27 października 2015 roku zawarte zostały dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę prawie 2 mld PLN. Kwota 1,5 mld PLN, pozyskana na podstawie pierwszej z umów, przeznaczona zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych. Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln PLN, przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Rzeszów. Europejski Bank Inwestycyjny udostępni kredyty do 22 miesięcy od daty podpisania umów. Kredyt powinien zostać spłacony w ciągu 15 lat od przekazania ostatniej transzy.
  • 4 grudnia 2015 roku zawarta została Umowa Kredytu na kwotę 500 mln PLN z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z datą zapadalności umowy przypadającą na 31 grudnia 2028 roku. Kredyt zostanie wykorzystany na współfinansowanie realizowanych inwestycji oraz bieżącej działalności Grupy. Umowa ta, jest drugą umową kredytową zawartą między PGE S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach programu „Inwestycje polskie” zainicjowanego przez rząd, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku powyższe kredyty nie były wykorzystane. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym istotnych spółek Grupy Kapitałowej PGE wyniosła 2.354 mln PLN. Terminy spłaty wykorzystanych przyznanych linii kredytowych w rachunkach bieżących głównych spółek Grupy Kapitałowej przypadają do grudnia 2019 roku.

Wyemitowane obligacje

Jednostka dominująca posiada możliwość finansowania działalności swojej oraz jednostek zależnych w Grupie Kapitałowej PGE poprzez trzy programy emisji obligacji:

  • Program emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN kierowany do inwestorów z polskiego rynku kapitałowego. 27 czerwca 2013 roku została przeprowadzona pierwsza niepubliczna emisja 5–letnich, kuponowych obligacji na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu w ramach niniejszego programu. Wartość nominalna emisji wyniosła 1 mld PLN a termin zapadalności obligacji to 27 czerwca 2018 roku. W dniu 29 sierpnia 2013 roku obligacje zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych na kwotę 2 mld EUR ustanowiony w dniu 22 maja 2014 roku łącznie przez PGE S.A. oraz PGE Sweden AB (publ), spółkę w 100% zależną od PGE S.A. W ramach Programu PGE Sweden AB (publ) może emitować euroobligacje do kwoty 2 mld EUR o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. 9 czerwca 2014 roku PGE Sweden AB (publ) wyemitowała euroobligacje w łącznej kwocie 500 mln EUR i pięcioletnim terminie zapadalności a 1 sierpnia 2014 roku wyemitowała obligacje o wartości 138 mln EUR i okresie zapadalności 15 lat