27.1.2 Instrumenty pochodne

27.1.2 Instrumenty pochodne

Wszystkie pochodne instrumenty finansowe są wycenione w wartości godziwej.

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015
  Odniesiono
w wynik finansowy
Odniesiono w pozostałe
całkowite dochody
Aktywa Zobowiązania
INSTRUMENTY POCHODNE  WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY        
Forward walutowy (4) - 7 1
Forward towarowy 4 - - 33
Transakcje IRS 8 - - 55
INSTRUMENTY POCHODNE  ZABEZPIECZAJĄCE        
Transakcje zabezpieczające CCIRS (63) 52 43 -
RAZEM INSTRUMENTY POCHODNE (55) 52 50 89
część krótkoterminowa     7 34
część długoterminowa     43 55
w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2014
dane przekształcone
  Odniesiono
w wynik finansowy
Odniesiono w pozostałe
całkowite dochody
Aktywa Zobowiązania
INSTRUMENTY POCHODNE  WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY        
Forward walutowy 3 - 11 -
Forward towarowy 18 - - 37
Transakcje IRS (63) - - 72
INSTRUMENTY POCHODNE  ZABEZPIECZAJĄCE        
Transakcje zabezpieczające CCIRS 42 (74) 4 12
RAZEM INSTRUMENTY POCHODNE - (74) 15 121
część krótkoterminowa     11 37
część długoterminowa     4 84

DOWNLOAD XLS

 

Forwardy towarowe i walutowe

Transakcje terminowe towarowe i walutowe związane są przede wszystkim z handlem uprawnieniami do emisji CO2.

Transakcje IRS

W 2014 roku PGE S.A. zawarła 2 transakcje IRS zabezpieczające stopę procentową od wyemitowanych obligacji o wartości nominalnej 1 mld PLN. Płatności wynikające z transakcji IRS są skorelowane z płatnościami odsetek od obligacji. Zmiana wartości godziwej transakcji IRS jest ujmowana w całości w rachunku zysków i strat.

W 2003 roku PGE Elektrownia Turów S.A. (obecnie Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) zawarła transakcje zabezpieczające IRS – swap. Zabezpieczają one wysokość składowych zmiennych (USD LIBOR 6m) oprocentowania kredytów inwestycyjnych 30, 40 i 80 milionów USD z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym zaciągniętych na finansowanie inwestycji w Elektrowni Turów. W transakcji tej bank-kontrahent płaci dla Spółki odsetki oparte na stopie zmiennej, z kolei Spółka płaci bankowi odsetki oparte na stałej stopie.

Transakcje zabezpieczające CCIRS

W związku z zawarciem pożyczek ze spółką PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. zawarła transakcje CCIRS, zabezpieczające kurs walutowy spłaty kapitału i odsetek oraz stopę procentową. W transakcjach tych banki-kontrahenci płacą PGE S.A. odsetki oparte na stopie stałej w EUR a PGE S.A. płaci odsetki oparte na stopie stałej w PLN. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednia część transakcji CCIRS traktowana jest jako zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez PGE Sweden AB (publ).

Dla ujęcia powyższej transakcji CCIRS Grupa Kapitałowa PGE stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń został przedstawiony w nocie 22.2 niniejszego sprawozdania finansowego.