27.1.1 Należności finansowe

27.1.1 Należności finansowe

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
dane przekształcone
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług - 2.548 - 2.361
Lokaty i depozyty 124 1 112 1
Rekompensaty z tytułu KDT - 1.075 - 968
Kaucje i wadia - 37 - 38
Zabezpieczenie – rynek bilansujący - 18 - 49
Pozostałe należności finansowe 18 69 13 98
NALEŻNOŚCI FINANSOWE 142 3.748 125 3.515

DOWNLOAD XLS

 

Należności z tytułu dostaw i usług (należności handlowe)

Głównym składnikiem należności handlowych są należności wykazywane przez spółkę PGE Obrót S.A. Należności od gospodarstw domowych stanowią około 25% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług natomiast należności od klientów korporacyjnych PGE Obrót S.A. stanowią około 53% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług. Na dzień 31 grudnia 2015 roku udział trzech największych kontrahentów Grupy Kapitałowej PGE wyniósł około 10% salda tej pozycji. Dodatkowe informacje dotyczące należności handlowych zostały zaprezentowane w nocie 28.5.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

W należnościach w tytułu dostaw i usług Grupa prezentuje również należności z tytułu doszacowania sprzedaży energii elektrycznej.

Rekompensaty z tytułu KDT

Kwestia rekompensat z tytułu rozwiązania Kontaktów Długoterminowych została szczegółowo opisana w nocie 35.1 sprawozdania finansowego.

Pozostałe należności finansowe

Na wartość pozostałych należności finansowych składają się głównie należności z tytułu kaucji, wadiów, należności z tytułu zabezpieczenia rynku bilansującego oraz należności z tytułu odszkodowań i kar.