26. Pozostałe zobowiązania niefinansowe

26. Pozostałe zobowiązania niefinansowe

Główne składniki pozostałych zobowiązań niefinansowych na poszczególne dni sprawozdawcze przedstawiają się następująco:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Opłaty za korzystanie ze środowiska 273 284
Zobowiązania z tytułu należnego VAT 110 34
Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 128 132
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 247 291
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 234 244
Podatek dochodowy od osób fizycznych 81 81
Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść 106 88
Zaliczki otrzymane na dostawy 142 137
Inne 67 76
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 1.388 1.367

DOWNLOAD XLS

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego.

Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.