25.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

25.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
DOTACJE RZĄDOWE    
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 12 8
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 2 2
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 9 10
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW    
Dotacje otrzymane 32 43
Opłaty przyłączeniowe 36 51
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 8 9
Przychody z dzierżawy 3 6
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 10 13
KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 112 142

Na pozycje dotacje otrzymane w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów składają się głównie opłaty za przyłączenia do sieci energetycznych otrzymane przed dniem 1 lipca 2009 roku, czyli przed wejściem w życie interpretacji KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów.