25.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

25.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
DOTACJE RZĄDOWE    
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 267 224
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 46 49
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 141  91
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW    
Dotacje otrzymane 337 374
Opłaty przyłączeniowe 230 237
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 95 125
Przychody z dzierżawy 26  28
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 50 30
DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 1.192 1.158