24.2 Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze

24.2 Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze

  Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014 <
w milionach złotych Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Rezerwa na koszty PDO 11 59 - 236
Premia roczna i inne premie dla pracowników - 139 - 103
Niewykorzystane urlopy - 127 - 121
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze - 3 - 10
RAZEM POZOSTAŁE REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 11 328 - 470

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze

 

w milionach złotych Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Pozostałe świadczenia pracownicze Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 525 152 695 301 58 1.042 470 3.243
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (11) 22 44 11 11 (27) - 50
Korekta stopy dyskontowej (20) (7) (44) (18) (3) (30) - (122)
Koszty bieżącego zatrudnienia 18 1 9 4 1 49 - 82
Koszty przeszłego zatrudnienia (19) (4) (5) (6) (2) (19) - (55)
Koszty odsetek 13 4 18 8 1 26 - 70
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (16) (8) (23) (10) (2) (93) (573) (725)
Rozwiązane rezerwy - - - - - - (116) (116)
Utworzone rezerwy - - - - - - 560 560
Zmiany w składzie GK - - (1) - - (1) (1) (3)
Pozostałe zmiany 2 - - 22 - 6 (1) 29
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 492 160 693 312 64 953 339 3.013

 

w milionach złotych Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Pozostałe świadczenia pracownicze Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 445 130 486 236 46 941 217 2.501
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (3) 3 56 - 2 4 - 62
Korekta stopy dyskontowej 87 24 156 61 11 126 - 465
Koszty bieżącego zatrudnienia 14 1 8 5 - 45 - 73
Koszty przeszłego zatrudnienia (22) (3) (7) (2) (1) (22) - (57)
Koszty odsetek 16 5 20 10 2 38 - 91
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (12) (8) (22) (9) (2) (90) (442) (585)
Rozwiązane rezerwy - - - - - - (55) (55)
Utworzone rezerwy - - - - - - 750 750
Zmiany w składzie GK - - (2) - - - - (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 525 152 695 301 58 1.042 470 3.243

Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2015 roku na zmianę kluczowych założeń:

w milionach złotych Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
-1 p.p. + 1 p.p. -1 p.p. + 1 p.p.
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 492 51 (54) (51) 56
Deputat węglowy 160 19 (15) (9) 20
Taryfa energetyczna 693 109 (103) (104) 108
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 312 46 (39) (41) 47
Opieka medyczna 64 9 (6) (6) 10
Nagrody jubileuszowe 953 56 (88) (82) 65
RAZEM 2.674 290 (305) (293) 306

DOWNLOAD XLS