24.1 Świadczenia po okresie zatrudnienia i nagrody jubileuszowe

24.1 Świadczenia po okresie zatrudnienia i nagrody jubileuszowe

Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.

Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych:

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 443 49 474 51
Deputat węglowy 151 9 143 9
Taryfa energetyczna 669 24 670 25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300 12 290 11
Opieka medyczna 61 3 56 2
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 1.624 97 1.633 98
Nagrody jubileuszowe 861 92 949 93
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE 2.485 189 2.582 191

DOWNLOAD XLS