23. Rezerwy

23. Rezerwy

Bieżąca wartość księgowa rezerw przedstawia się następująco:

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Świadczenia pracownicze 2,496 517 2,582 661
Rezerwa na koszty rekultywacji 3,348 2 3,297 2
Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 - 760 - 676
Rezerwy na wartość praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia - 380 - 555
Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 97 20 73 19
Pozostałe rezerwy 103 130 147 157
RAZEM REZERWY 6,044 1,809 6,099 2,070

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu rezerw

  Świadczenia pracownicze Rezerwa
na koszty rekultywacji
Rezerwa
na niedobór uprawnień do emisji CO2
Rezerwa na prawa  majątkowe przeznaczone
do umorzenia
Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości Pozostałe Razem
1 STYCZNIA 2015 3.243 3.299 676 555 92 304 8.169
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty stopy dyskonta 50 - - - - - 50
Koszty bieżącego zatrudnienia  82 - - - - - 82
Koszty przeszłego zatrudnienia (55) - - - - - (55)
Koszty odsetek 70 86 - - - - 156
Korekta stopy dyskontowej i  innych założeń (122) (224) - - - - (346)
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (725) (1) (680) (1.159) (1) (74) (2.640)
Rozwiązane rezerwy (116) (4) (1) (2) (19) (82) (224)
Utworzone rezerwy 560 56 765 986 45 85 2.497
Zmiany w składzie GK (3) - - - - - (3)
Pozostałe zmiany 29 138 - - - - 167
31 GRUDNIA 2015 3.013 3.350 760 380 117 233 7.853
  Świadczenia pracownicze Rezerwa
na koszty rekultywacji
Rezerwa
na niedobór uprawnień do emisji CO2
Rezerwa na prawa  majątkowe przeznaczone
do umorzenia
Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości Pozostałe Razem
1 STYCZNIA 2014 2.501 2.422 1.432 395 161 290 7.201
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty
stopy dyskonta
62 - - - - - 62
Koszty bieżącego zatrudnienia  73 - - - - - 73
Koszty przeszłego zatrudnienia (57) - - - - - (57)
Koszty odsetek 91 89 - - - - 180
Korekta stopy dyskontowej i innych założeń 465 1.297 - - - - 1.762
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (585) (16) (682) (917) (1) (51) (2.252)
Rozwiązane rezerwy (55) - (751) (89) (79) (81) (1.055)
Utworzone rezerwy 750 83 677 1.166 11 147 2.834
Zmiany w składzie GK (2) - - - - (1) (3)
Pozostałe zmiany - (576) - - - - (576)
31 GRUDNIA 2014 3.243 3.299 676 555 92 304 8.169

DOWNLOAD XLS