22. Kapitały własne

22. Kapitały własne

Celem zarządzania kapitałem jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej struktury finansowania, uwzględniającej ryzyko operacyjne, nakłady inwestycyjne, oraz interes akcjonariuszy i inwestorów dłużnych. Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką, Grupa monitoruje wskaźnik długu netto (krótko- i długoterminowego zadłużenia finansowego, czyli kredyty i pożyczki bankowe, wyemitowane obligacje, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki i należności) do EBITDA. Aspiracje finansowe zdefiniowane w Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 wskazują poziom 2.5x jako bezpieczny pułap zadłużenia.

  Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Wskaźnik zadłużenie / EBITDA 0,32x (0,13)x
Wskaźnik zadłużenie / kapitał 0,07x (0,02)x

W stosunku do skali Grupy, poziom zadłużenia netto w trakcie 2015 roku był relatywnie niski: wskaźnik długu netto do EBITDA zbliżony do zera.

W związku z kontynuowanym programem inwestycyjnym planowane jest sukcesywne zwiększanie dźwigni finansowej, w skutek czego Grupa będzie intensyfikować analizy ww. wskaźnika. Relacja długu netto do EBITDA jest centralnym elementem sporządzanych przez Grupę prognoz i planów finansowych.