22.8 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

22.8 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

w milionach złotych Dywidenda wypłacona lub zadeklarowana z zysków roku zakończonego dnia
  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
DYWIDENDY GOTÓWKOWE Z AKCJI ZWYKŁYCH      
Dywidenda z zysków zatrzymanych - 1.458 2.057
Dywidenda z kapitału zapasowego - - -
DYWIDENDY GOTÓWKOWE Z AKCJI ZWYKŁYCH, RAZEM - 1.458 2.057
Dywidendy gotówkowe na akcję (w złotych) - 0,78 1,10

Dywidenda z zysków 2015 roku

W ciągu okresu sprawozdawczego oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego PGE S.A. nie dokonywała wypłat zaliczek na poczet dywidendy.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie została przyjęta propozycja podziału zysku za rok 2015. Zgodnie z Polityką dywidendy, przyjętą w sierpniu 2015 roku, Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 40-50% skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Dywidenda z zysków 2014 roku

24 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE S.A. podjęło uchwałę, zgodnie z którą z zysku osiągniętego w 2014 roku, kwotę 1.458 mln PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy (co stanowi 0,78 złotych na akcję). Dywidenda została wypłacona 15 października 2015 roku.

Dywidenda z zysków 2013 roku

6 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE S.A. przeznaczyło z zysku roku 2013 kwotę 2.057 mln PLN na wypłatę dywidendy (co stanowi 1,10 złotych na akcję). Dywidenda określona uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 roku została wypłacona 26 września 2014 roku.