22.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekotrolującym

22.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekotrolującym

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym w większości dotyczą akcjonariuszy mniejszościowych spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Poniżej przedstawiono zmiany kapitałów przypisanych udziałom niekontrolującym w okresach sprawozdawczych.

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 116 268
Udział w zysku netto jednostek zależnych (5) 19
Udział w zyskach i stratach aktuarialnych - (1)
Dywidendy uchwalone przez jednostki zależne (4) (4)
Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli 68 -
Sprzedaż/wyjście z Grupy Kapitałowej spółek zależnych - (17)
Zakup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (78) (148)
Pozostałe zmiany (1) (1)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 96 116

DOWNLOAD XLS

 

Zakup udziałów niekontrolujących w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku dotyczy głównie nabycia przez PGE S.A. akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zakup udziałów niekontrolujących w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku dotyczy głównie nabycia przez PGE S.A. akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a także efektu nabycia przez tę spółkę akcji własnych (dla celów rozliczenia skonsolidowanych kapitałów własnych transakcja ta została ujęta w taki sposób, jakby akcje własne tej spółki zostały umorzone).

Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli dotyczy sprzedaży 30% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w PGE EJ1 sp. z o.o. Szerszy opis transakcji zawiera nota 35.2 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.