22.5 Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

22.5 Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

W poniższej tabeli przedstawiono podział zysków zatrzymanych jednostki dominującej oraz spółek zależnych na podlegające i niepodlegające podziałowi. Zyski zatrzymane niepodlegające podziałowi, to kwoty które nie mogą zostać wypłacone w formie dywidendy przez jednostkę dominującą:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Kwoty zawarte w pozycji zyski zatrzymane niepodlegające podziałowi przez jednostkę dominującą    
  • Zyski zatrzymane spółek zależnych, przynależne akcjonariuszom jednostki dominującej, w tym korekty konsolidacyjne
6.872 11.668
  • Wysokość zysków/strat ujętych przez jednostkę dominującą w zyskach zatrzymanych poprzez pozycję innych całkowitych dochodów
(4) (3)
Zyski zatrzymane jednostki dominującej, podlegające podziałowi 1.768 5.236
Łącznie zyski zatrzymane wykazywane w sprawozdaniu skonsolidowanym przynależne akcjonariuszom jednostki dominującej 8.636 16.901

DOWNLOAD XLS