22.2 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

22.2 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

Poniższa tabela prezentuje zmianę stanu kapitału z wyceny z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (61) -
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych, w tym: 49 (75)
Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie 51 (8)
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału
z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych
1 6
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku
z różnic kursowych
1 (74)
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat (4) 1
Podatek odroczony (9) 14
KAPITAŁ Z WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO
(21) (61)