22.1 Kapitał podstawowy

22.1 Kapitał podstawowy

  Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Ilość akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda 1.470.576.500 1.470.576.500
Ilość akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 złotych każda 259.513.500 259.513.500
Ilość akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 złotych każda 73.228.888 73.228.888
Ilość akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda 66.441.941 66.441.941
ŁĄCZNA ILOŚĆ AKCJI 1.869.760.829 1.869.760.829

Wszystkie akcje Spółki zostały opłacone. W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w strukturze i wysokości kapitału podstawowego.

Prawa akcjonariuszy - Uprawnienia Skarbu Państwa dotyczące działalności Spółki

Dopóki Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada w stosunku do Spółki szczególne uprawnienia.

Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa, które mogą mieć zastosowanie do spółek z Grupy Kapitałowej PGE, przewiduje ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 65 poz. 404). Na podstawie przedmiotowych przepisów Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikiem mienia Spółki stanowiące zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciwem mogą być objęte obejmuje również uchwały organu spółki dotyczące:

  • rozwiązania Spółki,
  • zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej,
  • zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  • zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
  • przeniesienia siedziby Spółki za granicę

jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciw wyrażany jest w formie decyzji administracyjnej.

Ustawa wprowadziła funkcję pełnomocnika ds. infrastruktury krytycznej. Pełnomocnik ma być powoływany przez Spółkę w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa oraz dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Grupa PGE nie powołała pełnomocnika ds. infrastruktury krytycznej.