21. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

21. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Jednostki wchodzące w skład Grupy tworzą taki fundusz i dokonują okresowych odpisów. Fundusz nie posiada rzeczowych aktywów trwałych. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Pożyczki udzielone pracownikom 96 108
Środki pieniężne 48 51
Zobowiązania funduszu (141) (161)
SALDO PO SKOMPENSOWANIU 3 (2)
Odpis na Fundusz w okresie 128 134

Aktywa i zobowiązania Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych są wykazywane w niniejszym sprawozdaniu finansowym po skompensowaniu.