18. Środki pieniężne

18. Środki pieniężne

Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Środki pieniężne w banku i kasie 1.304 1.615
Lokaty typu overnight 57 164
Lokaty krótkoterminowe 1.743 4.417
RAZEM 3.104 6.196
Odsetki naliczone od środków pieniężnych, nie otrzymane na dzień sprawozdawczy (1) (5)
Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach (2) (8)
Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 3.101 6.183
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania               333 136
     
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia 2015 roku 5.257 3.064
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 2.254 1.916
Kredyty dostępne od II kwartału 2016 roku 5.500 -

DOWNLOAD XLS

 

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 27.1.4 niniejszego sprawozdania finansowego.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych dotyczą przede wszystkim:

  • środków otrzymanych jako gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz środków otrzymanych jako wadia przetargowe;
  • środków stanowiących zabezpieczenie rozliczeń jednostek Grupy Kapitałowej PGE z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.