17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE    
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 3 10
Usługi informatyczne 7 8
Opłaty, prowizje 41 23
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej 4 4
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 19 25
INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE    
Należności z tytułu naliczonego VAT 388 261
Należności z tytułu akcyzy 90 29
Zaliczki na dostawy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 34 13
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 13 7
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 599 380

DOWNLOAD XLS

 

Zwiększenie stanu rozliczeń z tytułu naliczonego VAT wynika z zakupów inwestycyjnych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Energetyki Odnawialnej.

Kwota należności z tytułu akcyzy dotyczy zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.