17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie 1.042 1.193
Pozostałe aktywa długoterminowe 21 35
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 1.063 1.228

DOWNLOAD XLS

 

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą głównie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez segment Energetyki Konwencjonalnej.