16. Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

16. Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

Jednostki wytwórcze należące do Grupy Kapitałowej PGE utrzymują instalacje, które są objęte postanowieniami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 2013 roku bezwarunkowo przyznawana jest tylko część uprawnień emisyjnych na produkcję ciepła, natomiast na produkcję energii elektrycznej co do zasady brak jest bezpłatnych EUA. Jedynie na mocy art. 10c) Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej możliwa jest derogacja w zakresie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Warunkiem otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na pokrycie produkcji energii elektrycznej jest coroczne przedstawienie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań wymienionych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

We wrześniu 2014 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła wymagane sprawozdania z realizacji inwestycji. W kwietniu 2015 roku jednostki z Grupy Kapitałowej PGE otrzymały nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 w ilości około 29 mln ton dla jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz około 1 mln ton dla instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.

We wrześniu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła kolejne sprawozdania z realizacji inwestycji objętych Krajowym Planem Inwestycyjnym. Nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 przynależne za rok 2015 powinny zostać przyznane do końca kwietnia 2016 roku.

w milionach złotych EUA CER/ERU Razem
wartość
  Ilość (mln Mg) Wartość Ilość (mln Mg) Wartość
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA  2015 68 1.552 - - 1.552
Zakup 38 1.301 - - 1.301
Przyznane nieodpłatnie  30 - - - -
Umorzenie (59) (681) - - (681)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 77 2.172 - - 2.172

 

w milionach złotych EUA CER/ERU Razem
wartość
  Ilość (mln Mg) Wartość Ilość (mln Mg) Wartość
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA  2014 59 1.404 - - 1.404
Zakup 33 829 3 2 831
Przyznane nieodpłatnie 34 - - - -
Umorzenie (61) (683) - - (683)
Pozostałe zmiany 3 2 (3) (2) -
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 68 1.552 - - 1.552

DOWNLOAD XLS