15. Zapasy

15. Zapasy

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
Koszt historyczny Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto Koszt historyczny Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto
Materiały, w tym: 1.067 (103) 964 1.129 (134) 995
Materiały remontowo-eksploatacyjne 643 (80) 563 581 (105) 476
Węgiel kamienny 307 - 307 380 - 380
Mazut 14 - 14 31 - 31
Materiały inwestycyjne 16 - 16 44 (6) 38
Pozostałe materiały 87 (23) 64 93 (23) 70
Prawa pochodzenia energii, w tym: 831 (17) 814 707 (8) 699
Prawa majątkowe zielone 681 (14) 667 601 (6) 595
Prawa majątkowe żółte 113 (2) 111 89 (2) 87
Pozostałe prawa majątkowe 37 (1) 36 17 - 17
Towary, w tym: 66 36 102 351 79 430
Uprawnienia do emisji CO2 60 38 98 329 80 409
Pozostałe towary 6 (2) 4 22 (1) 21
Pozostałe zapasy 79 - 79 51 - 51
ZAPASY RAZEM 2.043 (84) 1.959 2.238 (63) 2.175

DOWNLOAD XLS

 

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (63) (215)
Wycena do wartości godziwej uprawnień do emisji CO2 (42) 147
Utworzenie odpisu (55) (38)
Rozwiązanie odpisu 58 17
Wykorzystanie odpisu 19 22
Pozostałe zmiany (1) 4
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  (84) (63)

DOWNLOAD XLS

 

Uprawnienia do emisji CO2 wykazywane w pozycji zapasów obejmują uprawnienia przeznaczone do obrotu. Uprawnienia te są wykazywane w wartości godziwej. Zmiana wyceny tych uprawnień w okresie sprawozdawczym powinna być analizowana łącznie ze zmianą wyceny kontraktów terminowych (jak przedstawiono w nocie 7.4.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Utworzenie odpisów aktualizujących dotyczyło głównie zapasów części zamiennych i materiałów w związku z ich amortyzacją lub utratą przydatności dla poszczególnych jednostek.

Jak opisano w nocie 27.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zapasy o wartości 65 mln PLN stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych.