14.2 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

14.2 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 2.681 2.999
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 107 83
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 357 334
Uprawnienia do emisji CO2 403 310
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 671 672
Pozostałe 23 20
REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 4.242 4.418

*przekształcenie danych porównawczych obejmowało reklasyfikację wartości pomiędzy wybranymi pozycjami

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 4.418 3.960
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym (172) 451
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (4) -
Pozostałe zmiany - 7
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 4.242 4.418

 

 

PO SKOMPENSOWANIU AKTYWA I REZERWY W POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁKACH PODATEK ODROCZONY GRUPY PREZENTOWANY JEST JAKO:
w milionach złotych
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 313 383
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego (852) (2.090)

DOWNLOAD XLS