14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 1.520 505
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 31 35
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 271 285
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 21 27
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 231 161
Rezerwa na koszty rekultywacji 605 598
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 144 129
Rezerwy na świadczenia pracownicze 591 631
Pozostałe rezerwy 128 176
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 141 149
Pozostałe 20 15
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 3.703 2.711

*przekształcenie danych porównawczych obejmowało reklasyfikację wartości pomiędzy wybranymi pozycjami

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - aktywa

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2.711  2.560
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 1.012 59
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (16) 89
Pozostałe zmiany (4)   3
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 3.703 2.711

DOWNLOAD XLS