12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku Grupa posiada jednostkę stowarzyszoną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, w której posiada 34,93% udział w kapitale oraz w prawach głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Udział jednostki stowarzyszonej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynosił 8 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 roku i 9 mln PLN dzień 31 grudnia 2014 roku zaś udział w zysku/stracie w obu latach wyniósł poniżej 1 mln PLN.