11. Wartości niematerialne

11. Wartości niematerialne

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 3
Wartość firmy 286 286
Oprogramowanie 93 63
Pozostałe licencje i patenty 127 94
Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów 61 56
Inne wartości niematerialne 135 143
Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania 200 118
WARTOŚĆ NETTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 904 763

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu wartości niematerialnych

w milionach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramowanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 19 286 382 149 64 228 121 1.249
Nakłady inwestycyjne - - 1 - - - 231 232
Rozliczenie wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania - - 69 72 1 9 (151) -
Likwidacja, sprzedaż (1) - (21) - - - (1) (23)
Pozostałe 1 - (1) 2 6 5 1 14
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 19 286 430 223 71 242 201 1.472
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 16 - 319 55 8 85 3 486
Amortyzacja 1 - 39 40 1 8 - 89
Odpisy aktualizujące - - - - - 16 - 16
Likwidacja, sprzedaż (1) - (21) - - - - (22)
Pozostałe 1 - - 1 1 (2) (2) (1)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 17 - 337 96 10 107 1 568
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2015 2 286 93 127 61 135 200 904

 

w milionach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramowanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 18 289 362 108 63 213 86 1.139
Nakłady inwestycyjne - - - - - - 108 108
Rozliczenie wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania - - 24 41 1 9 (75) -
Likwidacja, sprzedaż - - (2) - - (1) - (3)
Zmiany w składzie GK PGE - - (2) - - (1) - (3)
Pozostałe 1 (3) - - - 8 2 8
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 19 286 382 149 64 228 121 1.249
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 14 - 286 32 8 78 3 421
Amortyzacja 1 - 37 24 - 9 - 71
Likwidacja, sprzedaż - - (2) - - (1) - (3)
Zmiany w składzie GK PGE - - (2) - - (1) - (3)
Pozostałe 1 - - (1) - - - -
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 16 - 319 55 8 85 3 486
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2014 3 286 63 94 56 143 118 763

DOWNLOAD XLS

 

Wartości niematerialnie nieoddane do użytkowania

Prezentowana kwota wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczy przede wszystkim: programów wdrożenia systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej (w tym systemu SAP) oraz prac rozwojowych związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

Wartość firmy

Ocena wartości odzyskiwalnej wartości firmy została opisana w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.