10. Nieruchomości inwestycyjne

10. Nieruchomości inwestycyjne

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 33 22
Zwiększenia stanu - 13
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące (2) (2)
Zmniejszenia stanu (1) -
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 30 33

DOWNLOAD XLS

 

Nieruchomości inwestycyjne w spółkach Grupy Kapitałowej PGE obejmują głównie budynki znajdujące się na terenie danej spółki, wynajmowane podmiotom trzecim w całości lub w części.

Z punktu widzenia istotności skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych nie różni się istotnie od ich wyceny ustalonej zgodnie z konwencją kosztu historycznego.